İtfaiye Danışmanlık

Resmi, özel kurum ve kuruluşlara İtfaiye Danışmanlık hizmeti verilir.

Sivil savunma ile ilgili teşkil ve tedbirler tüzüğüne göre “ Hassas bölgelerdeki mevcudu 200 den aşağı planlamaya tabi resmi ve hususi müesseselerde itfaiye, kurtarma ve ilk yardım servislerinin, hassas bölgeler dışındaki mevcudu 100 den fazla olan müesseselerde de itfaiye ve ilkyardım servislerinin kurulması mecburidir.”  Yine Sivil Savunma Kanunu kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, yangınla mücadele için mevcut personelden ekiplerini kurmak, yangın önleme ve söndürme planlarını hazırlamak, kuruluşun özelliğine göre gerekli araç gereç ve malzemeyi hazır bulundurmak zorundadır.Gerçek kişilerde yangınla mücadele için gerekli önlemleri alır.” denilmektedir.

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2/2 maddesinde; “Mahalli şart ve özellikler dolayısıyla yangın afetine uğraması muhtemel olan sahaların, şehir ve kasabalarda belediye meclisleri, köylerde ihtiyar heyetleri tarafından tespit ve kaymakamların mütalaası alındıktan sonra valilerin tasvibi üzerine ilgili bölgelerde ilan olunur.” denilmektedir.

Belediye Kanunu 14-a maddesi “Belediye, Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla itfaiye, acil yardım kurtarma ve ambulans hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir Belediye Kanunu” 7/u maddesine göre itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek , konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.” denilmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz Yangın güvenliğinin iyileştirilmesi amacı ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda Svil Savunma Kanununu ve ilgili diğer mevzuatlara göre yeni İtfaiye Teşkilatı kurulması mevcut olan itfaiye teşkilatlarının yeniden yapılandırılması hususunda Endüstriyel ve diğer yangınlar konusunda tecrübeli itfaiye mesleğinde 32.5 yıl İtfaiye Daire Başkanlığında ise 12.5 yıl aralıksız görev yaptıktan sonra emekli olan Kurucumuz & Yangın danışmanı(Emekli İtfaiye Daire Başkanı) Orhan DOĞAN ve uzman kadrosu tarafından aşağıdaki başlıklar çerçevesinde detaylı çalışmalar yapılmak suretiyle İtfaiye Danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 1. Mevcut durumun tespiti ve acil önlemler paketi,
 2. Doğalgaz yangınlarına karşı eğitim programı ve güvenlik önlemleri,
 3. İtfaiyede değişimin gerektirdiği organizasyon ve eğitim,
 4. İl/ilçenin yangın risk yapısına göre İtfaiyede istasyon, araç ve gereçleri standart donanımlar ve kurtarma araç gereçlerinin tespitinin yapılması,
 5. Şehrin tarihi yapılarının işyerlerinin ticaret ve endüstri merkezlerinin yangından korunmasına ait esasların belirlenmesi,
 6. Su kaynakları ve yangın hidrantların belirlenmesi,
 7. Uygun istasyon yer ve sayılarının ve diğer standartların belirlenmesi,
 8. İl/İlçe çevresindeki orman alanlarının yangından korunma esaslarının planlanması,
 9. Yıllara göre kısa,orta ve uzun vadeli yatırım planları,
 10. Çevre İtfaiyeleri ile iş birliği planlarının hazırlanması,
 11. Mahalli şart ve özellikler dolayısıyla yangın afetine uğraması muhtemel olan sahaların belirlenmesi,
 12. İl/ilçenin yangın risk yapısına göre norm kadro standartları baz alınarak itfaiyeci ve teknik personel sayısının belirlenmesi,
 13. Kimyasal biyolojik ve nükleer tehlikelere ilişkin taslak yönerge  hazırlanması,
 14. İtfaiye birimleri bünyesinde tespit kurtarma ve arındırma faaliyetlerini yürütmek üzere KBRN timlerinin kurulma çalışması,
 15. İtfaiye teşkilatlarını ilgilendiren tüm talimatname,plan,yönerge ve yönetmeliklerin taslak olarak hazırlanması,
 16. İlin/ilçenin yangın risk haritasının çıkarılması ve buna göre müdahale planlarının geliştirilip güncelleştirilmesi, zarar azaltma çalışmalarının artırılması,
 17. Metro, Alışveriş merkezleri , Kapalı çarşı ve Tarihi binaların yangından korunması için ek önleyici tedbirler alınmasını sağlamak,
 18. Doğalgaz ve alt yapı risklerinin iyileştirilmesi,
 19. İl/ilçenin yangın risk yapısına göre gönüllü İtfaiye Teşkilatının kurulması,taslak  Gönüllü İtfaiyeci  yönetmeliğinin hazırlanması, Gönüllü İtfaiyecilere ilgili eğitimlerinin verilmesi ile ilgili çalışmalar.

İtfaiye Araç ve Gereçleri Üreten ve Satışını Yapan Firmalara İtfaiye Danışmanlık Hizmeti Verilir.

İtfaiye yangın söndürme araçları, arama kurtarma araçları, dar sokak araçları, teknolojik merdivenli araçları ve motopomplar,itfaiye solunum cihazları, lanslar, hortumlar, arama kurtarma ile ilgili tüm teçhizat cihaz ve gereçlerin üretimini ve satışını yapan firmalara müşterilerinin hizmet edecekleri bölgelerinde yangın risk değerlendirmesi yapılarak ve müşterilerin de beklenti ve talepleri göz önüne alınarak en uygun araç ve gereç tespit edilmesi hususunda Endüstriyel ve diğer yangınlar konusunda tecrübeli itfaiye mesleğinde 32.5 yıl İtfaiye Daire Başkanlığında ise 12.5 yıl aralıksız görev yaptıktan sonra emekli olan Kurucumuz & Yangın danışmanı(Emekli İtfaiye Daire Başkanı) Orhan DOĞAN ve uzman kadrosu tarafından aşağıdaki başlıklar çerçevesinde detaylı çalışmalar yapılmak suretiyle İtfaiye Danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.