KURUCUNUN MESAJI

Ülkemizde bırakın otomatik yağmurlama sistemini yangın merdiveni zorunluluğu bile yoktu. Birçok 5 yıldızlı otelde dahi yangın merdiveni bulunmamaktaydı, bunun sebebi yangın güvenlik önlemlerinin alınmasına ilişkin zorlayıcı yönetmeliklerin olmamasıydı. Sadece devlet tarafından kullanılan binalarda alınacak yangın güvenlik önlemlerine ait yönetmelik vardı ama burada da kazma, kürek altı kovadan başka önemli bir husus yoktu.Gökdelen yapsanız bile başka önlem istenmiyordu.

Yangın güvenlik önlemlerinin daha III.Murat zamanında bundan 400 sene evvel başladığını söyleyebiliriz.Sultan Murat’ın fermanı İstanbul kadısına hüküm ki diye başlamakta ve İstanbul ahalisinin evinde damına yetişecek bir merdiven , bir büyük fıçı su bulundurulması ve bunları bulundurmayanların Subaşıya teslim edilecekleri ve cezaya çarptırılacakları belirtilmektedir.O günden bugüne yangın söndürme teknolojisinde ve gelişmiş ülkelerde yangın güvenlik önlemlerinde pek çok gelişme olmasına rağmen ne yazık ki ülkemizde yangın önlemleri konusunda fazla bir gelişme olduğunu söylemek zor.Ülkemizin önemli yerleşim merkezlerinde yüzyıllar boyunca meydana gelen yangınlar büyük zararlar vermesine rağmen yangın güvenlik önlemlerine gereken önem verilmemiştir.

Yangın tehlikesini mümkün olduğunca indirgemek ve müdahaleyi hızlandırmak için binaların tasarımı aşamasından itibaren önlemler alınmalıdır.Yangından korunma yönetmeliğinin amacı, binalarda yangından ötürü ortaya çıkacak can ve mal kaybını en aza indirici önlemlerin doğru ve yeterli bir şekilde alınmasıdır.Yangın tehlikesini mümkün olduğunca aza indirmek ve yangına çabuk müdahale etmek için daha binaların tasarımı aşamasında bir dizi önlem düşünmek, inşaat aşamasında uygulamak ve işletme sırasında işlerliğini sağlamak için bu yönetmelik hazırlanmıştır.Yangından önce itfaiye haricinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınması ve kontrol edilmesiyle; yangın çıkma olasılığı azalacak, yangın çıksa bile uyarma ve ilk müdahale sistemlerinin iyi çalışması ile en azından yangının genişlemesi ve diğer yapılara sıçraması önlenecek söndürme ekiplerinin yangını kontrol altına almaları çabuklaşacak, tahliye ve kurtarma kolaylaşacaktır.

Yönetmelik binaların yangınlara karşı korunması için yangın öncesinde ve esnasında alınacak tedbirlerin can ve mal kaybının en aza indirilmesi konusunda yapılacak iş ve işlemler ile görevlileri belirlemektedir.Binalara ilişkin genel hükümler, imar planları, kaçış yolu özellikleri, kaçış yollarının aydınlatılması, çıkış işaretlemesi, yangın merdivenleri özellikleri, sulu yangın söndürme sistemleri, yangın dolapları, minimum su kapasitesi ve basıncı, yangın söndürme cihazları, yangın ihbar ve alarm sistemlerini kapsamaktadır. Özellikle yüksek yapılar ve topluma açık yapılar için özel hususlar getirmektedir.

Amacımız yönetmeliğin tam olarak uygulanmasıdır.Teorik olan ve uygulanmayacak olan maddelerin konulmamasına dikkat edilmiştir.En büyük yaptırım yönetmelik hükümleri uygulanmadığı takdirde binanın inşaat izni ve kullanım izni alamamasıdır.Yani yapılan yada proje tadilatıyla kullanım amacı değiştirilen yapılarda, bu yönetmelikte ön görülen esaslara göre yapılmış imalat yapılmadığının tespiti halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya kullanma izin belgesi ve/veya çalışma ruhsatı verilmeyecektir.

Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından ve yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde sahip veya yöneticiler sorumlu tutulmuştur.Yatırımcı kuruluşlar, mal sahipleri, işveren temsilcileri, tasarım ekibi, mimar ve mühendisler, uygulayıcı yükleniciler, imalatçılar görevli ve sorumludurlar.Ayrıca yapı üretiminde ve kullanımında yer alan müşavir danışman, proje kontrol, yapı denetim ve işletme yetkilileri sorumludur.

Önemli bir madde de sigorta şirketleri için getirilmiştir.Sigorta şirketleri, yangına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları bina, tesis ve işletmelerde bu yönetmeliğin hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek zorundadır.

İlk kez Uluslararası standartlar düzeyinde yangın güvenliği ile ilgili bir yönetmelik yayımlandı.Bu yönetmelik ülkemizde ki yangın güvenliği konusunda büyük bir reformdur.

Orhan DOĞAN

 Kurucu & Yangın Danışmanı
(Emekli İtfaiye Daire Başkanı)